iON 快闪
使用优惠码EH7QAB0XW6,以下SV02套餐年付61.8刀
此优惠限量倒数24小时,或先售空100个为止

Ne90hT.md.png

圣何塞SV02
1vCPU/2GB/50GB SSD/2TB
年付61.8刀
优惠码EH7QAB0XW6
http://ion.kryptcloud.com/aff.php?aff=92&pid=67

Krypt独立服务器快闪
使用优惠码JKLB618E33,以下五款E3六折!
此优惠倒数24小时,或先售空为止。

Xeon E3-1230
8GB/500GB SATA
默认折后$43.17
https://www.kryptcloud.com/zh/order/config/529

Intel Xeon E3-1230v2 3.3GHz(530)
8GB RAM/1.0TB SATA
默认折后$44.37
https://www.kryptcloud.com/en/order/config/530/

Xeon E3-1230v2
16GB RAM/1TB SATA x2 or 2TB SATA
默认折后$52.17
https://www.kryptcloud.com/zh/order/config/765

Intel Xeon E3-1230v3 3.3GHz (531)
8GB RAM/1.0TB SATA
默认折后$45.57
https://www.kryptcloud.com/en/order/config/531/

Xeon E3-1230v3
16GB RAM/2.0TB SATA
默认折后$53.37
https://www.kryptcloud.com/zh/order/config/714

Krypt优惠备注:
1.不可以与经销商或多月折扣交叠
2.续费依然享有优惠